Polititattest

  • Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklings hemming.
  • Leder i HIL orientering er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Nestleder er vararepresentant.Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontakt info på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.
  • Alle i styret, samt alle medlemmer i Sportslig utvalg og oppmann er omfattet av ordningen. I tillegg omfatter ordningen personer som er reiseledere for ROOTS/kretslag/hovedløp.
  • Leder skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest.
  • Leder skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker.
  • Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.
  • Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.
  • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no.