Årsmøte HIL-Friidrett

Publisert: Onsdag 4. mars 2020 kl. 19:00

Årsmøte HIL Friidrett

Det innkalles til årsmøte i Haugesund IL Friidrett onsdag 4. mars kl. 19:00 i klasserommet i DeepOcean Arena.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes pr. e-post til: morten2.vestvik@gmail.com
og må være innkommet innen 19. februar.

Årsberetning for HIL Friidrett for 2019.

Dagsorden onsdag 4. mars 2020 kl. 19:00

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  1. Representanter til HIL-hallen AS: Styret får fullmakt til å utpeke representanter til styret i HIL-hallen AS.
  2. Lov: NIF sin basislovnorm for idrettslag er endret og Haugesund IL friidrett vedtar at lagets lov skal være likelydende med følgende endringer:
   1. Styret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
   2. Årsmøte bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.
  3. Orienteringssak om felles varslingsrutiner for Haugesund Idrettslag
  4. Forslag fra styret om endring av valg til styret, utvalg og komitèer i Hil Friidrett.
 7.  Fastsette medlemskontingent, samt fornye styrets fullmakt til å fastsette treningsavgift.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder,
  2. Styremedlemmer [4] og varamedlem [1],
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
   1. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter.
  5. To medlemmer og en vararepresentant til kontrollutvalg
  6. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

Enkel bevertning.

 

Alle medlemmer hjertelig velkommen!

 

Styret