Årsmøte HIL Orientering

Publisert: Tirsdag 19. februar 2019 kl. 20:00

Det blir årsmøte i HIL Orientering tirsdag 19. februar kl. 20.00 i klasserommet, Deep Ocean Arena.

Saker som ønskes behandlet må være levert styret senest to uker før årsmøtet

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag kan leses her:

 

Sakliste årsmøte HIL Orientering 2019 – i henhold til lagets lov:

Sakliste årsmøte – i henhold til lagets lov:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Årsrapporter HIL Orientering 2018

5. Behandle idrettslagets regnskap

6. Behandle innkomne forslag og saker.

Sak 1
Varslingsrutiner
Til årsmøtet i HIL Orientering har vi mottatt forslag til varslingsrutiner for HIL orientering. Forslaget er sendt inn av Jan Steffensen og Per Bjarne Myhre. Det innkomne forslaget til rutiner kan leses her: RUTINER FOR VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD I HAUGESUND IDRETTSLAG-1.

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget om å ha varslingsrutiner for HIL orientering. Varslingsrutinene omtales i klubbens organisasjonsplan. Link til varslingsrutinene legges inn i planen. Styret har følgende forslag til varslingsrutiner og anbefaler årsmøtet å vedta disse: Styrets forslag til varslingsrutiner: Styrets forslag til varslingsrutiner HIL-O 1

Sak 2
Opprette av HIL´s etiske råd
Til årsmøtet i HIL Orientering har vi mottatt forslag om opprettelse av HIL´s etiske  råd. Forslaget er sendt inn av Jan Steffensen og Per Bjarne Myhre.  Forslaget kan leses her. HIL RÅDET-1

Styrets innstillig:
Saker på klubbnivå skal i utgangspunktet behandles av HIL orientering sitt styre. Ved behov for et annet nøytralt organ, bør dette vurderes fra sak til sak. Styret er i dialog med HIL Friidrett og HIL Allianse angående denne innmeldte saken og ønsker å avvente en konklusjon til denne dialogen er ferdig. Styret behandler denne saken i 2019, og legger inn et forslag i egen organisasjonsplan på neste årsmøte.

7. Fastsette medlemskontigent for 2019

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplan HIL Orientering 2019

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

Servering av kaffe og kaker.

Alle medlemmer er velkommen!