Årsmøte HIL Friidrett

Publisert: onsdag 30. januar 2019

Årsmøte HIL Friidrett

Det innkalles til årsmøte i Haugesund IL Friidrett torsdag 7. mars kl. 19:00 i storsalen i DeepOcean Arena.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 21. februar og sendes til styret v/styreleder Tony Liestøl: tliestol@hotmail.com

Årsberetning 2018

Årsmøte 2018

Dagsorden torsdag 7. mars 2019 kl. 19:00

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  1. Representanter til HIL-hallen AS: Styret får fullmakt til å utpeke representanter til styret i HIL-hallen AS.
  2. Lov: NIF sin basislovnorm for idrettslag er endret og Haugesund IL friidrett vedtar at lagets lov skal være likelydende med følgende endringer:
   1. Årsmøte avholdes innen utgangen av februar.
   2. Styret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
   3. Årsmøte bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

3. Innkommet forslag: om rutiner for varsling – se egne linker nedenfor.
          Innkommet forslag fra Knut Birkeland: «Behandling av varslersaker i HIL friidrett»                         Forslaget i sin helhet.

         Styret er enig i at det kommer på plass varslingsrutiner i Haugesund IL Friidrett, og har                 utarbeidet eget forslag til rutiner. Styrets forslag.

 1. Vedta medlemskontingent og treningsavgift for 2019.
  Styret går inn for at medlemskontingenten holdes uendret med følgende satser:
  MiniHIL og mosjonist kr. 100, Støttemedlem kr. 200, Enkeltmedlem kr. 500 og familiemedlemmer  kr. 1000. Treningsavgift: Styret gis fullmakt til å fastsette satser for treningsavgift.
 2. Vedta idrettslagets budsjett.
 3. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 4. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder,
  2. Styremedlemmer [4] og varamedlem [1],
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
   1. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter.
  5. To revisorer
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

Enkel servering.

Alle medlemmer hjertelig velkommen.

 

Styret