Årsmøte HIL Orientering onsdag 24. februar

Publisert: Onsdag 24. februar 2016 kl. 19:00

Årsmøte for HIL Orientering blir onsdag 24. februar  2016
Sted: Deep Ocean Arena
Tid:. 19.00

Info blir lagt ut her i forkant av møtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet:

Saksliste årsmøte onsdag 24. februar 2016

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger:

Styrets årsrapport 2015  ARSRAPPORT SPORTSLIG UTVALG 2015
Årsrapport Kart 2015   årsrapport o-hytta 2015 Turorienteringsgruppen 2015 årsmelding

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker:

-1. Lagets lov  Lov for Haugesund Idrettslag Orientering

-2. O-hytta  O-hytta
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Organisasjonsplan 2016
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

.