Årsmøte HIL allianseidrettslag

Publisert: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 20:00

Årsmøte i HIL Allianseidrettslag i DOA kl 20.00

Info blir lagt ut her i forkant av møtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Vi oppfordrer medlemmer i friidrett og orientering til også å møte på årsmøtet i alliansen.

Agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppe årsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

6.1 2. gangs godkjenning av salg av HIL Huset.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. HIL Allianse_vedtekter_orgplan_ Rev 0 2014

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.