Årsmøte HIL Allianse

Publisert: Onsdag 20. mars 2019 kl. 20:00

Årsmøtet i Haugesund IL Allianse avholdes onsdag 20. mars kl. 20:00 i storsalen i DeepOcean Arena.

Årsmøtepapirene finnes nedenfor og vil bli lagt ut etter hvert som de ferdigstilles.

Årsberetning Haugesund IL Allianseidrettslag:

Årsberetning Aldermannslaug:

Regnskap Aldermannslaug:

Årsberetning HIL-koret:

Regnskap og balanse 2018 samt budsjett 2019 HIL Allianse:

Organisasjonsplan:

Årsmelding, regnskap mv. blir ikke skrevet og levert ut på årsmøtet. Styret oppfordrer til at de som ønsker å lese på papir om å skrive ut og ta med seg papirene til årsmøtet.

 

Årsmøte 2019

Dagsorden onsdag 20. mars 2019 kl. 20:00

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  1. Lov: NIF sin basislovnorm for idrettslag er endret og Haugesund IL friidrett vedtar at lagets lov skal være likelydende med følgende endringer:
   1. Årsmøte avholdes innen utgangen av februar.
   2. Styret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
   3. Årsmøte bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.
 1. Vedta medlemskontingent for 2019.
  Styret går inn for at medlemskontingenten holdes uendret.
 2. Vedta idrettslagets  budsjett.
 3. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 4. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder,
  2. Styremedlemmer [3] ,
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
   1. Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter.
  5. To revisorer
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

Enkel servering.

Velkommen til årsmøtet i Haugesund IL Allianseidrettslag!

 

GENERALSPONSOR FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG: