Årsmøte 2024 HIL Orientering

Publisert: tirsdag 27. februar 2024

Det avholdes årsmøte i HIL Orientering tirsdag 5.mars kl 20.00

Sted: Deep Ocean Arena

Årsrapport, kontrollutvalgets beretning og styrets innstilling til valgkomite ligger som dokumenter i sakslisten

Saksliste: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 2. Velge dirigent(er). 
 3. Velge protokollfører(e). 
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 5. Godkjenne innkallingen. 
 6. Godkjenne saklisten. 
 7. Godkjenne forretningsorden. 
 8. Behandle idrettslagets årsberetning  3 Arsrapport-2023
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning. 5 Kontrollutvalgets beretning Regnskap legges fram på årsmøtet 
 10. Behandle forslag og saker 
 11. Fastsette medlemskontingent. 
 12. Vedta idrettslagets budsjett. Budsjettet legges fram på årsmøtet. 
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Organisasjonsplanen legges fram på årsmøtet. 
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 1 varamedlem.
  b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 6 Styrets innstilling valgkomite
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.