Årsmøte HIL Orientering 2022

Publisert: mandag 24. januar 2022

Årsmøte HIL Orientering 2022

Det avholdes årsmøte i HIL Orientering tirsdag 22. februar kl. 19.00.

Sted. Storsalen, Deep Ocean Arena.

Saksliste til årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning: Årsrapport HIL Orientering 2021
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning. Regnskap legges fram på årsmøtet
 10. Behandle forslag og saker
  Nedbetaling av lån, saken legges fram på årsmøtet
 11. Fastsette medlemskontingent.
 12. Vedta idrettslagets budsjett. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Organisasjonsplanen legges fram på årsmøtet.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 1 varamedlem.
  b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Hilsen styret