Digitalt årsmøte HIL Orientering onsdag 21. april

Publisert: onsdag 14. april 2021

Digitalt årsmøte HIL Orientering onsdag 21. april
På grunn av Covid 19, og inntil nylig strenge restriksjoner vedtok styret på styremøte mandag 12. april at årsmøtet vil  avholdes digitalt.

Tidspunkt: onsdag 21. april kl. 19.00 på Teams

Stemmeberettigede medlemmer, (de som har betalt kontigent for 2021), som ønsker å delta på årsmøtet, må melde seg på på forhånd.
Påmelding gjøres her: https://isonen.com/event/cknhwgrrepmom0e675ry0f9z6/  eller på e-post til orientering@haugesundil.no

Frist for påmelding er onsdag 21. april kl. 18.00.
De som melder seg på vil få tilsendt link til møtet i god tid. Årsmøtet vil foregå på Teams.
Praktisk gjennomføring av selve årsmøtet vil bli informert om ved oppstart.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning: Årsrapport HIl Orientering 2020_uten bilder
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning. Regnskap legges fram på årsmøtet
 10. Behandle forslag og saker
  Ingen innkomne saker
 11. Fastsette medlemskontingent.
 12. Vedta idrettslagets budsjett. Budsjettet legges fram på årsmøtet.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Organisasjonsplanen legges fram på årsmøtet.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlem og 1 varamedlem.
  b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 15. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

  Etter årsmøtet blir det orientering om o-hytta

  Vel møtt!

Hilsen styret i HIL Orientering